Služby

Centrum sociálnych služieb ORAVA poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

 

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – stupeň VI.
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • sociálna rehabilitácia

 

 

 

  • ošetrovateľská starostlivosť

 

 

 

 

  • pracovná terapia

 

 

 

 

  • ubytovanie

 

 

 

 

  • stravovanie

 

 

 

 

  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • zabezpečenie záujmovej činnosti
  • poskytovanie nevyhnutného osobného vybavenia